Bulgarian Language English Language German Language Serbian Language Croatian Language Macedonian Language Turkish Language  
Галерија

 

Минералкомерс :: Галериja

повеќе

Технологиja

 

Технологија

Краток опис на производство:

Амосил  работилница е основана во 1989 година. Претпријатие е монополни снабдувач на Амосил 170 Амосил 220.
Технолошката опрема во работилницата "Бели саѓи“ е претежно од Италија, Германија, Франција и Бугарија.
Технологијата во оваа работилница е подобрувана неколко пати због голем број на технолошки и структурни недостатоци  во процес на инсталирање и употреба на технологијата.

Производниот процес вклучува неколку фази:

Прва фаза – Првиот чекор вклучува растворување на  кристално натриумово стакло во автоклави при одредена температура и притисок. Добиениот раствор се филтрира.

Втора фаза - Втората фаза е  седиментација на силициум диоксид .Прави се во колони за синтеза.
Клучни сировини се: раствор на водено стакло, хемиски пречистена вода, јаглерод диоксид.
Добиената суспензија  се промива во цилиндрични вакумирани  филтри со цел да се отстрани Na2CO3 и да се подкисли до одредено pH.

Последна фаза - конечниот  чекор е сушење на измиената веќе суспензија, кое се прави во инсталации за сушење и растеравање под вакум и на висока температура.

Технологијата се подобрува стално во сагласност со современите барања.